زبان/ Language :
ماموریت

 

«ایجاد ثروت از طریق فعالیت های بازرگانی سالم، با گستره جهانی با رویکرد برد، برد، برد»

 

«ایجاد ثروت از طریق فعالیت های بازرگانی سالم، با گستره جهانی با رویکرد برد، برد، برد»