زبان/ Language :
حوزه صنعتي شامل:

 

1.     واردات انواع پليمرها
2.     واردات محصولا ت شيميايي و پتروشيميايي

 

 

1.     واردات انواع پليمرها
2.     واردات محصولا ت شيميايي و پتروشيميايي