زبان/ Language :
حوزه كشاورزي و نهاده هاي دامي شامل:
1.     كنجاله سويا
2.     كنجاله كلزا
3.     جوي دامي
4.     ذرت

1.     كنجاله سويا
2.     كنجاله كلزا
3.     جوي دامي
4.     ذرت