زبان/ Language :
چشم انداز

  

«سازمانی سرآمد در حوزه بازرگانی، با آینده ای پایدار، مبتنی بر نوآوری، بهبود و مدیریت علمی»

  

«سازمانی سرآمد در حوزه بازرگانی، با آینده ای پایدار، مبتنی بر نوآوری، بهبود و مدیریت علمی»