زبان/ Language :
صادرات محصولات پتروشیمی و قیر شامل:

 

1.     صادرات انواع پليمرها
2.     صادرات محصولات شيميايي و پتروشيميايي
3.     صادرات قیر

 

 

1.     صادرات انواع پليمرها
2.     صادرات محصولات شيميايي و پتروشيميايي
3.     صادرات قیر

 

کد قیمتهای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک (عرضه داخلی)