زبان/ Language :
صادرات خشکبار شامل:
1.     پسته مغز شکستنی دست چین

2.     پسته احمد آقایی

3.     آلو بخارا

4.     انجیر غنچه AA

5.     خرما رطب مضافتی

6.     خرما مضافتی

7.     گز ممتاز لقمه ای بادام 30% عسلی شیر خشتی 450 گرمی
8.    گز جعبه کادویی پسته بیدمشکی 350 گرمی شیر خشتی ممتاز
9.     گز جعبه فلزی لقمه ای پسته ای 30% 400 گرمی
10.   گز جعبه فلزی لقمه ای پسته ای 40% 300 گرمی
11.   گز آنتیک
12.   كشمش
13.   لواشک
14.   حلوا شکری
15.   سوهان لقمه ای 500 گرمی
16.   سوهان خلالی پرسپلیس
17.   باقلوای پارسی
18.   پشمک
19.   فندق

 

 

 

1.     پسته مغز شکستنی دست چین

2.     پسته احمد آقایی

3.     آلو بخارا

4.     انجیر غنچه AA

5.     خرما رطب مضافتی

6.     خرما مضافتی

7.     گز ممتاز لقمه ای بادام 30% عسلی شیر خشتی 450 گرمی
8.    گز جعبه کادویی پسته بیدمشکی 350 گرمی شیر خشتی ممتاز
9.     گز جعبه فلزی لقمه ای پسته ای 30% 400 گرمی
10.   گز جعبه فلزی لقمه ای پسته ای 40% 300 گرمی
11.   گز آنتیک
12.   كشمش
13.   لواشک
14.   حلوا شکری
15.   سوهان لقمه ای 500 گرمی
16.   سوهان خلالی پرسپلیس
17.   باقلوای پارسی
18.   پشمک
19.   فندق