زبان/ Language :
حوزه صنعتي شامل:

1.     واردات انواع پليمرهاي مهندسي
2.     واردات محصولا ت شيميايي و پتروشيميايي

1.     واردات انواع پليمرهاي مهندسي
2.     واردات محصولا ت شيميايي و پتروشيميايي